Βήμα Διαλόγου Μελών
https://tem-magnisia.gr/forum_td/

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δικτύου
https://tem-magnisia.gr/forum_td/viewtopic.php?f=12&t=34
Σελίδα 1 από 1

Συγγραφέας:  grigoriou [ Τρί Νοέμ 22, 2011 10:26 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δικτύου

Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες
Α. Της Γενικής συνέλευσης
Β. Της Συντονιστικής Επιτροπής
Γ. Του συντονιστή
Δ. Του αναπληρωτή συντονιστή
Ε. Της γραμματείας
ΣΤ. Του υπευθύνου συστήματος συναλλαγών
Ζ. Του ταμεία

Αρμοδιότητες και λειτουργία της γενικής συνέλευσης μελών

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου
2. Χαράζει τη στρατηγική του Δικτύου σε ετήσια βάση και θέτει τους κανόνες για τη λειτουργία του
3. Συμπληρώνει ή να τροποποιεί το καταστατικό του Δικτύου και τον παρόντα Κανονισμό
4. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για θέματα που αφορούν τον χαρακτήρα του Δικτύου και τη φιλοσοφία του
5. Εκλέγει τα μέλη της Συντονιστικής επιτροπής
6. Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό δράσης του επόμενου έτους
7. Αποφασίζει για μηνιαίες χρεώσεις των λογαριασμών των μελών
8. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Δικτύου σε σύμφωνα συνεργασίας και εταιρικές σχέσεις μεγάλης κλίμακας
9. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα ενεργοποιημένα μέλη του Δικτύου. Σε περίπτωση μη απαρτίας μετά από πρόσκληση των μελών πραγματοποιείται δεύτερη στη σειρά πρόσκληση για συνεδρίαση εντός 10 ημερών και η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με παρουσία των παρόντων μελών.
10. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία 50+1 από τα παρόντα μέλη
11. Κάθε μέλος του Δικτύου θα πρέπει να ειδοποιείται για τη γενική συνέλευση γραπτώς με τα θέματα που θα συζητηθούν κάθε φορά μέσω διαδικτύου ή εκεί που δεν υπάρχει πρόσβαση στο ιντερνετ με το τηλέφωνο, τουλάχιστον 7 μέρες πριν τη ΓΣ
12. Τη γενική συνέλευση διευθύνει πρόεδρος που ορίζεται από τα παρόντα μέλη
13. Οι αποφάσεις καταγράφονται από γραμματέα και αναρτώνται στο διαδίκτυο
14. Η ΓΣ πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εκτάκτως με απόφαση της ΣΕ ή αίτημα του 1/3 των ενεργοποιημένων μελών του

Αρμοδιότητες και λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής

1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από 9 ενεργά μέλη του Δικτύου που έχουν οριστεί από τη ΓΣ
2. Τα μέλη της συντονιστικής ορίζουν μεταξύ τους το Συντονιστή, τον/την αναπληρωτή συντονιστή, τη γραμματεία τον ταμεία και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να έχουν τα μέλη της συντονιστικής Επιτροπής
3. Να υλοποιεί τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις τις γενικής συνέλευσης
4. Να παίρνει πρωτοβουλίες και αποφασίσει για όλα τα θέματα του Δικτύου
5. Να έχει την ευθύνη λειτουργίας του διαδικτυακού συστήματος συναλλαγών
6. Η διάρκεια θητείας της Συντονιστικής είναι ένας χρόνος
7. Να αποφασίζει για σύναψη συμβάσεων με προσωπικό και συνεργάτες που θα πληρώνονται με ΤΕΜ
8. Να αποφασίζει για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με φορείς εκτός εκείνων που κρίνει ότι θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να εγκριθούν από τη ΓΣ.
9. Να αποφασίσει για προμήθειες καθώς και για το κόστος, αλλά και για σύναψη συμφωνιών με συνεργάτες και την αμοιβή αυτών
10. Να εκπονεί το ετήσιο σχέδιο δράσης και τον απολογισμό
11. Να αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα
12. Να διασφαλίζει τη διαφάνεια των αποφάσεων της με δημοσίευση όλων των αποφάσεων και πράξεων της στο διαδίκτυο
13. Η ΣΕ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές το μήνα και σε εβδομαδιαία βάση εφόσον απαιτείται
14. Οι συνεδριάσεις της ΣΕ είναι ανοικτές στα μέλη του Δικτύου που μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου
15. η ΣΕ είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 5 από τα 9 μέλη της
16. Η ΣΕ μπορεί να συνεδριάζει και να παίρνει αποφάσεις σε περίπτωση απουσίας του Συντονιστή με ευθύνη του αναπληρωτή συντονιστή

Αρμοδιότητες του Συντονιστή

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
2. Η θητεία του είναι ετήσια και μπορεί να επαναληφθεί όχι περισσότερες από μια φορά
3. Ετοιμάζει και αποστέλλει την ημερήσια διάταξη στα μέλη της ΣΕ
4. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΣΕ
5. Ετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό δράσης και τον ετήσιο σχεδιασμό και τον θέτει υπόψη της ΣΕ και στη συνέχεια υπόψη της ΓΣ
6. Ο συντονιστής και ο αναπληρωτής συντονιστής δεν μπορεί να αμείβονται
7. Εκπροσωπεί το Δίκτυο στα ΜΜΕ. Για την επικοινωνία η μπορεί κατά περίπτωση να ορίζονται και άλλα μέλη

Αρμοδιότητες αναπληρωτή Συντονιστή

1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον συντονιστή

Αρμοδιότητες γραμματείας

1. Κρατάει πρακτικά στη διάρκεια των συναντήσεων της ΣΕ και στη συνέχεια μεριμνά για την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο
2. Αποστέλλει την ημερήσια διάταξη της ΣΕ και της ΓΣ όπως προβλέπεται στα μέλη
3. Μεριμνά για τους φακέλους με τα στοιχεία των μελών και την ασφαλή τους κράτηση
4. Επιμελείται κάθε επικοινωνίας με τα μέλη και μεριμνά η πληροφόρηση να φτάνει σε όλους

Αρμοδιότητες υπευθύνου συστήματος συναλλαγών

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία του συστήματος συναλλαγών
2. ενημερώνει τη ΣΕ και τη ΓΣ με στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των συναλλαγών , τον αριθμό των μελών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία
3. Μεριμνά για την ασφάλεια των συναλλαγών και ενημερώνει σχετικά το συντονιστή και τη ΣΕ
4. Χειρίζεται το και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του βήματος διαλόγου
5. Έχει την ευθύνη για την ανάρτηση ανακοινώσεων και αποφάσεων της ΣΕ και της ΓΣ

Αρμοδιότητες ταμεία

1. Κρατάει στοιχεία για όλες τις συναλλαγές του Δικτύου σε ευρώ και ΤΕΜ
2. Μεριμνά για την ανάρτηση κάθε συναλλαγής στο διαδίκτυο
3. Εισηγείται και να ενημερώνει τα μέλη της ΣΕ και της ΓΣ σχετικά

Συγγραφέας:  grigoriou [ Πέμ Δεκ 01, 2011 8:23 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δικτύου

Παρατηρήσεις

Στην παράγραφο για τις αρμοδιότητες της Συντονιστικής να προστεθεί

Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής σε περίπτωση διαφωνίας παίρνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας του 50 + 1

Συγγραφέας:  grigoriou [ Δευτ Δεκ 26, 2011 5:46 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Θέματα γενικής συνέλευσης Γενάρη 2012

Στην τελευαία μας ΓΣ αποφασίσαμε να αφήσουμε τα θέματα για τα οποία έγινε αρκετή συζήτηση αλλά υπάρχαν διαφορτικές απόψεις για την επόμενη συνάντηση του Γενάρη. Σε γενικές γραμμές η αίσθηση μου είναι ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε θέματα διαδικασίας και να εστιαστούμε στην ουσία του εγχειρήματος που έχουμε αναλάβει που δεν 'αλλο από την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού κοινωνικού και οικονομικού δικτύου ανταλλαγών και αλληλεγγύης.

Με αυτό στο μυαλό μου και σε μια προσπάθεια να συνθέσω διαφορετικές θέσεις και απόψεις που ακούστηκαν στην ΔΣ του Δεκεμβρίου καταθέτω για να ψηφιστεί στη γενική συνέλυση μια νέα πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου και παρακαλώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας

Σχέδιο οργανωτικής δομής και λειτουργίας Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας


Τα Όργανα Διοίκησης και λειτουργίας

Γενική συνέλευση
Συντονιστική Επιτροπή
Συντονιστής και αναπληρωτής
Υπεύθυνος συστήματος συναλλαγών
Ταμίας
Γραμματεία
Θεματικές ομάδες εργασίας


Αρμοδιότητες και λειτουργία της γενικής συνέλευσης

• Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου, χαράζει τη στρατηγική του Δικτύου και θέτει τους κανόνες για τη λειτουργία του
• Συμπληρώνει ή τροποποιεί το Καταστατικό του Δικτύου και τον παρόντα Κανονισμό
• Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό δράσης του επόμενου έτους
• Αποφασίζει για τις χρεώσεις των λογαριασμών των μελών
• Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα κάθε φορά με την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος του Δικτύου θα πρέπει να ειδοποιείται για τη γενική συνέλευση γραπτώς με τα θέματα που θα συζητηθούν κάθε φορά μέσω διαδικτύου ή εκεί που δεν υπάρχει πρόσβαση στο ιντερνετ με το τηλέφωνο, ή και με άλλα ΜΜΕ τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη ΓΣ
• Τα θέματα προς έγκριση από τη Δ.Σ. μαζί με τις εισηγήσεις τους θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στον ιστοτόπο του Δικτύου τουλάχιστον 7 μέρες πριν την πραγματοποίηση της ΓΣ. ώστε να έχουν τεθεί σε διαβούλευση και να έχει προηγηθεί σχετικός διάλογος.
• Θέματα τα οποία έρχονται στη ΓΣ μετά την προθεσμία των 7 ημερών θα έρχονται μόνο για ενημέρωση χωρίς τη δυνατότητα λήψης απόφασης.
• Οι αποφάσεις παίρνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Όταν υπάρχουν αντίθετες απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα η απόφαση θα παίρνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
• Οι αποφάσεις καταγράφονται από γραμματέα και αναρτώνται στο διαδίκτυο
• Η ΓΣ πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εκτάκτως με απόφαση της ΣΕ ή αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των ενεργοποιημένων μελών του
• Η ΓΣ ορίσει το συντονιστή και τον αναπληρωτή του


Αρμοδιότητες και λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής

1. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και αποτελείται από τα μέλη του Δικτύου που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή ισότητα με δικαίωμα ψήφου.
2. Τα μέλη της Συντονιστικής στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη γενική συνέλευση ορίζουν μεταξύ τους το γραμματέα τον ταμεία και τον υπεύθυνο προγράμματος συναλλαγών.
3. Η ΣΕ υλοποιεί τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις τις γενικής συνέλευσης
4. Παίρνει πρωτοβουλίες και αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα στα πλαίσια των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και των Αρχών του Δικτύου όπως περιγράφονται στο καταστατικό του.
5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του διαδικτυακού συστήματος συναλλαγών
6. Αποφασίσει για προμήθειες καθώς και για το κόστος, αλλά και για σύναψη συμφωνιών με συνεργάτες, μέλη που θα απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία και σε θέσεις για την υποστήριξη της γραμματείας και άλλων απαραίτητων εργασιών υποστήριξης καθώς και την αμοιβή αυτών σε ΤΕΜ
7. Εκπονεί το ετήσιο σχέδιο δράσης και τον απολογισμό
8. Διασφαλίζει τη διαφάνεια των αποφάσεων της με δημοσίευση όλων των αποφάσεων και πράξεων της στο διαδίκτυο
9. Η διάρκεια θητείας των οργάνων της Συντονιστικής είναι ένας χρόνος

Αρμοδιότητες του Συντονιστή

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ και της Συντονιστικής Επιτροπής
2. Η θητεία του είναι ετήσια και μπορεί να επαναληφθεί όχι περισσότερες από μια φορά στη σειρά.
3. Ετοιμάζει και αποστέλλει την ημερήσια διάταξη στα μέλη της ΣΕ
4. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΣΕ
5. Συνεργάζεται με τους επικεφαλείς και τα μέλη των ομάδων εργασίας
6. Συνεργάζεται με τα όργανα της ΣΕ
7. Ετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό δράσης και τον ετήσιο σχεδιασμό και τον θέτει υπόψη της ΣΕ και στη συνέχεια υπόψη της ΓΣ
8. Γενικά έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του Δικτύου
9. Εκπροσωπεί το Δίκτυο προς Τρίτους. Με απόφαση της ΣΕ μπορούν να οριστούν και άλλα μέλη με συγκεκριμένα καθήκοντα εκπροσώπησης

Αρμοδιότητες υπευθύνου συστήματος συναλλαγών

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία του συστήματος συναλλαγών
2. ενημερώνει τη ΣΕ και τη ΓΣ με στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των συναλλαγών , τον αριθμό των μελών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία
3. Μεριμνά για την ασφάλεια των συναλλαγών και ενημερώνει σχετικά το συντονιστή και τη ΣΕ
4. Χειρίζεται το σύστημα συναλλαγών και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του βήματος διαλόγου
5. Έχει την ευθύνη για την ανάρτηση ανακοινώσεων και αποφάσεων της ΣΕ και της ΓΣ


Αρμοδιότητες ταμεία

1. Κρατάει στοιχεία για όλες τις συναλλαγές του Δικτύου σε ευρώ και ΤΕΜ
2. Μεριμνά για την ανάρτηση κάθε συναλλαγής στο διαδίκτυο
3. Εισηγείται και να ενημερώνει τα μέλη της ΣΕ και της ΓΣ σχετικά

Αρμοδιότητες γραμματείας

1. Κρατάει πρακτικά στη διάρκεια των συναντήσεων της ΣΕ και στη συνέχεια μεριμνά για την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο
2. Αποστέλλει την ημερήσια διάταξη της ΣΕ και της ΓΣ όπως προβλέπεται στα μέλη
3. Μεριμνά για τους φακέλους με τα στοιχεία των μελών και την ασφαλή τους κράτηση
4. Επιμελείται κάθε επικοινωνίας με τα μέλη και μεριμνά η πληροφόρηση να φτάνει σε όλους

Αρμοδιότητες θεματικών ομάδων

1. Αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο μετά από συμφωνία της ΣΕ
2. Κάθε ΘΟ αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη.
3. Οι ΘΟ ορίζουν μεταξύ των μελών τους τον υπεύθυνο
4. Η δράση και το αντικείμενο των ΘΟ κινούνται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΓΣΕισηγητής : Γιάννης Γρηγορίου

Συγγραφέας:  ioannis [ Σάβ Ιαν 14, 2012 6:34 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Θέματα γενικής συνέλευσης Γενάρη 2012

το μόνο που θέλω να προσθέσω και είναι διαφορετικό είναι η συχνότητα των Γενικών συνεύσεων. ψηφίσαμε να είναι 1 ανα 3 μήνες και όχι 1 το χρόνο.
Ιωάννης Ντόβρος

Συγγραφέας:  mairita [ Κυρ Ιαν 22, 2012 1:40 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Θέματα γενικής συνέλευσης Γενάρη 2012

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ (ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΜΙΚΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΚΑΛΟ ΘΑΤΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 4 ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΗΔΗ ΨΗΦΙΣΤΕΙ !

Συγγραφέας:  mairita [ Κυρ Ιαν 22, 2012 11:16 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Θέματα γενικής συνέλευσης Γενάρη 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Η ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΤΗΖΕΛ ΠΧ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΑΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ "ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ" ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ .

Συγγραφέας:  sael [ Τρί Ιαν 24, 2012 2:45 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Μπερδεύτηκα!

Λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα πρέπει καταρχάς να μεταφερθεί στο υπο-φόρουμ για τη Γ.Σ. του Ιανουαρίου. Έπειτα επειδή βλέπω ότι κάποιοι απαντάνε εδώ στα θέματα Δεκεμβρίου 2011 και κάποιοι στα θέματα Ιανουαρίου 2012 καθώς επίσης ότι έχουν γίνει 2πλές (και 3πλες) αναρτήσεις των ίδιων προτάσεων (αλλά και των σχολίων!) τότε ας γίνει μία μόνο κατηγορία υπο-φόρουμ "Προτάσεις για Γ.Σ." και ο καθένας θα βάζει στην αρχή ενός νέου θέματος την ημερομηνία της Γ.Σ. για την οποία καταθέτει την πρόταση. π.χ.: "Ιαν. 2012: Πρόταση για κατοικίδια ζώα" κ.ο.κ. Αν η πρόταση δεν συζητηθεί (λόγω χρόνου) στην επόμενη Γ.Σ., μπορεί να πάει να κάνει διόρθωση στην πρόταση και να αλλάξει στο θέμα την ημερομηνία εφόσον θα κατατεθεί και την μεθεπόμενη φορά.

Δεν μπορεί μία πρόταση να είναι 2 και 3 φορές γραμμένη. Ούτε να βρίσκεται σε 2 ή 3 υπο-φόρουμ. Παρακαλώ ο διαχειριστής να ενώσει τα θέματα βάση της παραπάνω πρότασης ή με όποιο άλλο τρόπο κρίνει ο ίδιος ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. Αν είναι θέμα φόρτου, προσωπικά προσφέρομαι άμεσα για moderator και γνωρίζω καλά το πρόγραμμα του φόρουμ (phpbb).

Όσο αφορά τις παρατηρήσεις που σημειώνονται θα συμφωνήσω και θα μείνω και εγώ στο ότι και αυτή η πρόταση και η 2πλη (στο υπο-φόρουμ Γενάρη, δες εδώ: http://tdaama.webuda.com/viewtopic.php?f=18&t=39) αναφέρει για 1 Γ.Σ. το χρόνο ενώ έχει ήδη αποφασιστεί για 4 φορές το χρόνο. Υποθέτω αυτό έπρεπε να μπει στα πρακτικά και είναι πολύ πιο σημαντικό να αναφέρονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις των Γ.Σ. από τα πρακτικά της Σ.Ε. (που υπάρχει αυτή τη στιγμή).

Συγγραφέας:  takitsan [ Σάβ Ιαν 28, 2012 12:03 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Μπερδεύτικα!

Εύστοχες οι παρατηρήσεις! Για αρχή θα κλειδωθεί το υπό-φόρουμ Θέματα και προτάσεις για Γενική συνέλευση 10 Δεκεμβρίου 2011 και θα μπουν παραπομπές στα θέματα για το υπό-φόρουμ Θέματα και προτάσεις για Γενική συνέλευση 28 Ιανουαρίου 2012.

Προτείνω να παραμείνουν τα υπό-φόρουμ των περασμένων συνελεύσεων ακόμα και αν περιέχουν τα ίδια θέματα για να υπάρχει το ιστορικό. Απλά θα πρέπει να κλειδώνονται για να μην προστίθενται εκεί οι απαντήσεις και να μπαίνουν παραπομπές για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και για τα πρακτικά.

Η προσφορά για moderation είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη!

Συγγραφέας:  tdaam [ Σάβ Ιαν 28, 2012 12:08 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Θέματα γενικής συνέλευσης Γενάρη 2012

Αυτό το υπό-φόρουμ έχει κλειδωθεί. Το θέμα συνεχίζεται στο υπό-φόρουμ της συνέλευσης του Ιανουαρίου

Σελίδα 1 από 1 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/