Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Καταστατικό του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας (23 Δεκεμβρίου 2013)

Επωνυμία

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας, ΤΕΜ

Σκοποί

 • Η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και η δικτύωση των τοπικών κοινωνικών και οικονομιών, μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειριών, τέχνης εξερευνώντας νέους δρόμους με χρήση αυτοοργανομένων κοινωνικών και συνεργατικών οικονομιών.

 • Κάλυψη αναγκών, βιοτικές ανάγκες και κοινωνικές - πνευματικές ανάγκες.  Στα πλαίσια του Δικτύου τα μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν και να ανταλλάξουν το χρόνο και τις δεξιότητες τους για την αμοιβαία κάλυψη των αναγκών τους. Αυτές μπορεί να είναι από τις βασικές βιοτικές ανάγκες, όπως τροφή και ρουχισμό, μέχρι τις κοινωνικές και πνευματικές, όπως η ανάγκη για συντροφικότητα, μάθηση, τέχνη, ποιότητα ζωής, ψυχαγωγία.

 • Έκφραση της δημιουργικότητας και θετική δράση.  Το Δίκτυο είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας, στην οποία τα μέλη με γνώμονα την αλληλεγγύη και τη συνδιαμόρφωση παίρνουν τις ζωές τους στα χέρια τους και δημιουργούν δομές που φροντίζουν και προστατεύουν το περιβάλλον, το συνάνθρωπο και τις μελλοντικές γεννιές. Πέρα από τις ανάγκες, δίνεται έμφαση στην ποιότητα, στη συνεχή βελτίωση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία.

 • Προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.  Το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα βάζει πρώτα τα κέρδη και μετά τον άνθρωπο. Τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν νόμους, πολιτικούς, ανθρώπους, το περιβάλλον. Η διαχείριση των πόρων της ανθρωπότητας βρίσκονται στα χέρια λίγων ιδιωτών, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στη διάθεση και να εξυπηρετούν όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, ηλικίας κλπ.

 • Αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών της κοινωνίας, ιδιαίτερα των ασθενέστερων είτε για λόγους υγείας, οικονομικούς ή κοινωνικούς. Γιατί αν έστω και ένα μέλος της κοινωνίας μας υποφέρει, κατ' επέκταση υποφέρουμε όλοι μας.

 • Συνεργασία με εγχειρήματα και οργανώσεις που προωθούν και ενισχύουν παρόμοιες αξίες με το Δίκτυο μας με σκοπό τη διάδοση της κοινωνικής και συνεργατικής οικονομίας.

 • Συνεργασία με τοπικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία δικτύων προστασίας για ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες.

Μέλη - Νομική μορφή

Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας, ΤΕΜ λειτουργεί ως Ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Μέλος του μπορεί να γίνει κάποιος καταθέτοντας γραπτή αίτηση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Δικτύου. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δίκτυο με γραπτή του δήλωση, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.

Έδρα

Έδρα του Δικτύου ορίζεται ο Βόλος, Κοραή 90.

Οργανωτικά θέματα, διαδικασία αποφάσεων

Ανώτατο όργανο του Δικτύου αποτελεί η γενική συνέλευση των μελών η οποία συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, όπου κάνει τον ετήσιο απολογισμό δράσης και εγκρίνει τις πολιτικές και την στρατηγική για το επόμενο έτος. Η γενική συνέλευση εκλέγει το συντονιστή και τον αναπληρωτή του. Η συντονιστική Συνέλευση έχει πλήρη εξουσιοδότηση για χειρισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου και συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση. Η οργανωτική δομή και λειτουργία του Δικτύου περιγράφεται αναλυτικά σε Κανονισμό Λειτουργίας εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση.

Διαφάνεια και λογοδοσία

Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής Συνέλευσης του Δικτύου είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή ισότιμα. Οι αποφάσεις της συντονιστικής Συνέλευσης και της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Δικτύου και θα είναι προσβάσιμες. Ανοικτή θα είναι η πρόσβαση όλων των μελών στα προφίλ των άλλων μελών με δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ανταλλαγές μεταξύ των μελών

 • Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές Αρχές, μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα ΤΕΜ.
 • Για κάθε μεταφορά μονάδων ΤΕΜ από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο που πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένα σημεία πρόσβασης απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή.
 • Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά. Μόνο συναλλαγές με τη μονάδα θα καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δικτύου.
 • Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα καταγραφής ΤΕΜ ξεκινούν από το μηδέν. Οι συναλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και με μηδέν λογαριασμό. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό πιστωτικό όριο 20 ΤΕΜ το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Συντονιστικής Συνέλευσης στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη. Στον Κανονισμό λειτουργίας θα αποφασίζεται τυχόν ανώτατο πιστωτικό όριο το οποίο κάθε φορά μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
 • Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
 • Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό στο μηδέν.
 • Τα μέλη του Δικτύου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μηνιαία κίνηση σε ΤΕΜ που καταγράφεται στο σύστημα διαχείρισης και αφορά το λογαριασμό του μέλους σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρχει αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού σε ΤΕΜ που θα καθορίζεται κάθε φορά από τη συντονιστική ομάδα.

Οικονομικά θέματα - συνδρομές

Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Με απόφαση γενικής συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται μικρή μηνιαία χρέωση σε ΤΕΜ στους λογαριασμούς για κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών εξόδων του Δικτύου. Για την ώρα η χρέωση είναι 3 ΤΕΜ το μήνα. Επίσης μπορεί να αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση συνδρομή σε Ευρώ.

Όροι συμμετοχής στο Δίκτυο

 • Τα μέλη του δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη συντονιστική Συνέλευση του Δικτύου.
 • Η συντονιστική Συνέλευση μπορεί να αρνηθεί καταχώρηση αγγελίας προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους η συντονιστική ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη συντονιστική ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κακόβουλες πράξεις.
 • Το Δίκτυο δημοσιεύει αγαθά και υπηρεσίες των μελών. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Δικτύου μεταξύ των μελών του, έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν κάθε συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.
 • Τα μέλη του δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τις Αρχές που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Η συμμετοχή κάποιου μέλους στο Δίκτυο ΤΕΜ σε καμιά περίπτωση δεν το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του έναντι των φορολογικών του ή άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με το νόμο.
 • Η συντονιστική Συνέλευση έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.