Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Όργανα λειτουργίας και συντονισμού:

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
Διαρκής Συνέλευση Συντονισμού (ΔΣΣ)
Συντονιστής και αναπληρωτής
Υπεύθυνος συστήματος συναλλαγών
Ταμίας
Γραμματεία
Θεματικές ομάδες εργασίας

Αρμοδιότητες και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης

• Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου, χαράζει τη στρατηγική του Δικτύου και θέτει τους κανόνες για τη λειτουργία του
• Συμπληρώνει ή τροποποιεί το Καταστατικό του Δικτύου και τον παρόντα Κανονισμό
• Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό δράσης του επόμενου έτους
• Αποφασίζει για τις χρεώσεις των λογαριασμών των μελών
• Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα κάθε φορά με την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος του Δικτύου θα πρέπει να ειδοποιείται μέσω διαδικτύου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για την διεξαγωγή της συνέλευσης τουλάχιστον 14 μέρες πριν.
• Τα θέματα προς έγκριση από τη ΓΣ μαζί με τις εισηγήσεις τους θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δικτύου τουλάχιστον 7 μέρες πριν την πραγματοποίηση της ΓΣ. ώστε να έχουν τεθεί σε διαβούλευση και να έχει προηγηθεί σχετικός διάλογος.
Στο τέλος της περιόδου ανάρτησης τα μέλη ενημερώνονται ξανά μέσω διαδικτύου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνέλευση.
• Θέματα τα οποία έρχονται στη ΓΣ μετά την προθεσμία των 7 ημερών θα έρχονται μόνο για ενημέρωση χωρίς τη δυνατότητα λήψης απόφασης.
• Οι αποφάσεις παίρνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Όταν υπάρχουν αντίθετες απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα η απόφαση θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
• Οι αποφάσεις καταγράφονται από γραμματέα και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
• Η ΓΣ πραγματοποιείται με απόφαση της ΔΣΣ όταν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή με αίτημα του 1/3 των ενεργοποιημένων μελών του Δικτύου, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
• Η ΓΣ μπορεί να γίνεται σε μορφή ημερήσιας εκδήλωσης με φαγητό, εργαστήρια, θεματικές συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες. Τα μέλη του δικτύου χωρίζονται στις διάφορες θεματικές-ομάδες, αξιολογούν το έργο που έχει προηγηθεί και κάνουν προτάσεις για βελτιώσεις ή αλλαγές. Στη ΓΣ αξιολογείται η δράση των ομάδων και δίνεται η κατεύθυνση, το γενικότερο περιεχόμενο των δράσεων και αποφασίζεται η παραπέρα πορεία.
• Η ΓΣ ορίζει το συντονιστή και τον αναπληρωτή.

Αρμοδιότητες και λειτουργία της Διαρκούς Συνέλευσης Συντονισμού

1. Συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και αποτελείται από όλα τα μέλη του Δικτύου που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή ισότιμα με δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν και τα μέλη των ομάδων εργασίας. Τα θέματα της συνεδρίασης θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο βήμα διαλόγου του Δικτύου και να αποσταλούν στα μέλη τουλάχιστον 3 μέρες πριν την πραγματοποίηση της. Όλα τα μέλη μπορούν να θέτουν θέματα για συζήτηση, ή να επαναφέρουν θέματα για τα οποία έχουν ληφθεί αποφάσεις.
2. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη γενική συνέλευση ορίζεται ο γραμματέας ο ταμίας και ο υπεύθυνος του προγράμματος συναλλαγών.
3. Υλοποιεί τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις τις γενικής συνέλευσης
4. Παίρνει πρωτοβουλίες και αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχών του Δικτύου όπως περιγράφονται στο καταστατικό του.
5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του διαδικτυακού συστήματος συναλλαγών
6. Αποφασίσει για προμήθειες, για το κόστος, αλλά και για σύναψη συμφωνιών με συνεργάτες και μέλη που θα απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία και σε θέσεις για την υποστήριξη της γραμματείας και άλλων ομάδων εργασίας.
7. Οι αποφάσεις για την δημιουργία ομάδων, κοινωφελή εργασία και σύναψη συμφωνιών με φορείς παίρνονται με ομοφωνία. Εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία, για το θέμα θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
8. Εκπονεί το ετήσιο σχέδιο δράσης και τον απολογισμό
9. Διασφαλίζει τη διαφάνεια, με δημοσίευση όλων των αποφάσεων και πράξεων της στο διαδίκτυο
10. Η διάρκεια θητείας των οργάνων της ΔΣΣ είναι ένας χρόνος

Αρμοδιότητες του Συντονιστή

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ και της ΔΣΣ
2. Η θητεία του είναι ετήσια και μπορεί να επαναληφθεί όχι περισσότερες από μια φορά στη σειρά.
3. Ετοιμάζει και αποστέλλει την ημερήσια διάταξη στα μέλη της ΔΣΣ
4. Συντονίζει τις συνεδριάσεις της ΔΣΣ
5. Συνεργάζεται με τους επικεφαλείς και τα μέλη των ομάδων εργασίας
6. Συνεργάζεται με τα όργανα της ΔΣΣ
7. Ετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό δράσης και τον ετήσιο σχεδιασμό και τον θέτει υπόψη της ΔΣΣ και στη συνέχεια υπόψη της ΓΣ
8. Γενικά έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του Δικτύου
9. Εκπροσωπεί το Δίκτυο προς Τρίτους. Με απόφαση της ΔΣΣ μπορούν να οριστούν και άλλα μέλη με συγκεκριμένα καθήκοντα εκπροσώπησης
10.Ο Συντονιστής παρέχει τις υπηρεσίες του εθελοντικά και δεν μπορεί να αμείβεται από το Δίκτυο με ΤΕΜ

Αρμοδιότητες υπευθύνου συστήματος συναλλαγών

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία του συστήματος συναλλαγών
2. Ενημερώνει τη ΔΣΣ και τη ΓΣ με στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των συναλλαγών , τον αριθμό των μελών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία
3. Μεριμνά για την ασφάλεια των συναλλαγών και ενημερώνει σχετικά το συντονιστή και τη ΔΣΣ
4. Χειρίζεται το σύστημα συναλλαγών και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του βήματος διαλόγου
5. Έχει την ευθύνη για την ανάρτηση ανακοινώσεων και αποφάσεων της ΔΣΣ και της ΓΣ

Αρμοδιότητες ταμία

1. Κρατάει στοιχεία για όλες τις συναλλαγές του Δικτύου σε ευρώ και ΤΕΜ
2. Μεριμνά για την ανάρτηση κάθε συναλλαγής στο διαδίκτυο
3. Εισηγείται και να ενημερώνει τα μέλη της ΔΣΣ και της ΓΣ σχετικά

Αρμοδιότητες γραμματείας

1. Κρατάει πρακτικά στη διάρκεια των συναντήσεων της ΔΣΣ και στη συνέχεια μεριμνά για την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο
2. Αποστέλλει την ημερήσια διάταξη της ΔΣΣ και της ΓΣ όπως προβλέπεται στα μέλη
3. Μεριμνά για τους φακέλους με τα στοιχεία των μελών και την ασφαλή τους κράτηση
4. Επιμελείται κάθε επικοινωνίας με τα μέλη και μεριμνά η πληροφόρηση να φτάνει σε όλους

Αρμοδιότητες θεματικών ομάδων

1. Αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο μετά από συμφωνία της ΓΣ ή της ΔΣΣ.
2. Κάθε ΘΟ αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη.
3. Οι ΘΟ ορίζουν μεταξύ των μελών τους τον υπεύθυνο
4. Η δράση και το αντικείμενο των ΘΟ κινούνται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΓΣ
5. Τα μέλη των θεματικών ομάδων μπορεί να αμείβονται για συγκεκριμένο αντικείμενο και μέσα σε ένα πλαίσιο εποπτείας που θα αποφασίζεται κάθε φορά από τη διαρκή συνέλευση.

Εδώ θα βρείτε μία "Λίστα Έμπνευσης" - μερικά από τα χιλιάδες "ζητούνται και προσφέρονται" που έχουν ανταλλαχθεί μέσω δικτύων ανταλλαγών.  Μπορεί να σας δώσει μερικές ιδέες σχετικά με το τι είδη ή υπηρεσίες θα μπορούσατε να ανταλλάξετε. Αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε τι θα μπορούσατε να προσφέρετε, ή τι θέλετε, ρίξτε μια ματιά στη λίστα και ξανασκεφτείτε το!

ΣΠΙΤΙ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Ψώνια

Επιστροφή βιβλίων στη βιβλιοθήκη

Βοήθεια για την επιλογή δώρων

Βοήθεια στην κουζίνα

Καθάρισμα

Χρήση πλυντηρίου

Χρήση καθαριστικού χαλιών

Καθάρισμα χαλιών

Καθάρισμα παραθύρων

Καθάρισμα μαγειρικών σκευών

Πρόχειρο συγύρισμα σπιτιού

Βοήθεια σε μετακόμιση

Βοήθεια για παιδικά πάρτυ

Καθάρισμα μετά από πάρτυ

Επιπλέον βοήθεια όταν είστε άρρωστοι

Σιδέρωμα

Επισκευή πορσελάνης

Τοποθέτηση ραφιών

Φροντίδα σπιτιού

Να περιμένει κάποιος τους μάστορες αντί για εσάς

Φροντίδα φυτών την περίοδο των διακοπών

Φροντίδα κατοικίδιων, βόλτες του σκύλου

 

ΤΡΟΦΙΜΑ

Σπιτικό ψωμί

Πίτες, Μπισκότα

Καλύτερες συνταγές, συμβουλές

Τούρτες γενεθλίων

Τσάι με βουτήματα

Κατεψυγμένα γεύματα

Ρομαντικά δείπνα

Καραϊβική κουζίνα

Ειδικές δίαιτες

Μαγείρεμα και ψώνια για το σπίτι

Αγορές χύμα τροφίμων από τα μπακάλικα

Διανομή κηπευτικών

Λαχανικά που τα συλλέγει κανείς μόνος του

Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής

Κατσικίσιο γάλα & γιαούρτι

Τοπικό μέλι, κερί μέλισσας

Μυρωδικά, σπιτικά

Μαρμελάδες, φρούτα κομπόστα

Σετ δείπνου, μαγειρικά σκεύη, τραπέζια κλπ. προς ενοικίαση

Μίξερ προς ενοικίαση

 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

Επιδιορθώσεις ρούχων

Ανανέωση γκαρνταρόμπας

Ράψιμο κουρτινών

Πουλόβερ, κατά παραγγελία

Πάρτυ για ανταλλαγή ρούχων

Συμβουλές επί στυλ και επιλογής χρωμάτων

Βοήθεια στην επιλογή υφάσματος

Κατασκευή κουστουμιών/προς ενοικίαση, επιδιόρθωση τζην, μαντάρισμα

Κεντήματα

Σκι, μπότες κλπ. προς ενοικίαση

Συλλεκτικά κουμπιά πριν το 1960

Κρεμάστρες ρούχων προς ενοικίαση

Εφαρμογή μπαλωμάτων

Χειροποίητες κατασκευές από ύφασμα, τσάντες, καπέλα

 

ΤΕΧΝΗ & ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΜΑΤΑ

Κάρτες

Σχεδίαση αφίσας, DTP

Καρτούν, εικονογράφηση

Αναζήτηση κορνιζών για φωτογραφίες

Πορτραίτα

Μπατίκ, βαφές υφασμάτων

Κεριά

Κοσμήματα

Εκτύπωση χειροποίητη

Ενοικίαση σκοτεινού θαλάμου/στούντιο

Χρήση φούρνου, τροχού

Κεραμική, παραγγελίες

Φωτογραφία

Ενοικίαση κάμερας

Απογεύματα χειροτεχνίας

Παπιέ Μασέ κατασκευές για τον τοίχο

Ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά

Ντίσκο, πρόσληψη μουσικού συγκροτήματος

Μαθήματα κιθάρας, πιάνου, τραγουδιού, φωνητικής, χορού κλπ.

Βόλτες στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σε εκθέσεις

Ποιήματα για γενέθλια

Παραμύθια, κωμικοί

Μάρκετινγκ τεχνών/χειροποίητων κατασκευών

Θεατρική ομάδα που αναζητά κομπάρσους

Στούντιο για ηχογράφηση

Μουσική μπάντα που αναζητά χώρο για πρόβες

Αντιγραφή κασετών

Ενοικίαση προτζέκτορα για διαφάνειες

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ηλεκτρονικές επισκευές - ψυγεία, ηχητικά συστήματα, πλυντήρια κλπ.

Ηλεκτρολόγος, κλήση σε περίπτωσης έκτακτης ανάγκης

Συμβουλές για βιντεοσκόπηση

Ξυλουργική

Σοβάντισμα

Υδραυλικά

Κεντρική θέρμανση

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και εγκατάσταση

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ενοικίαση σκάλας, εργαλείων

Μίξη τσιμέντου, υλικά για σκαλωσιές

Ακόνισμα πριονιών, κοπιδιών

Τοίχοι, εγκατάσταση τζακιών

Μεταφορά πιάνου

Καθάρισμα λουκιών

Βοηθός χτίστη, μεγαλόσωμος & έξυπνος

Επισκευές στο σπίτι

 

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

Συμβουλές κηπουρικής

Φυτώρια

Ενοικίαση εργαλείων κηπουρικής, θεριστικής μηχανής, κλαδευτήρι

Κούρεμα γκαζόν

Ξεχορτάριασμα, σκάψιμο

Καθάρισμα κήπου σε μια μέρα!

Χρήση μέρους του κήπου από άλλον

Γεωπόνος

Τοποθέτηση θάμνων

Εγκατάσταση φράκτη

Μπόλιασμα

Σχεδιασμός κήπου

Αυλές, κατασκευή μονοπατιών

Λιμνούλες και συντριβάνι

Αποθήκη κήπου

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Χτίσιμο κοτετσιού

Βοήθεια στη συγκομιδή κηπευτικών

Κόψιμο και διανομή ξυλείας

Ενοικίαση φρέζας

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Πανδοχείο με πρωινό (για τους φίλους όταν δεν έχετε αρκετό χώρο φιλοξενίας)

Αποθήκευση: Σοφίτα/κελάρι στεγνό

Χώρος για εκδηλώσεις

Ενοικίαση κήπου & μπάρμπεκιου

Αποθήκη, γκαράζ προς ενοικίαση

Κοινή χρήση στούντιο

Πάγκος με σκέπαστρο

Μεγάλη τέντα

Σκηνή & εξοπλισμός για κατασκήνωση

Κατασκήνωση στον κήπο

Ανταλλαγή σπιτιών για φθηνές διακοπές, Μάιο-Σεπτέμβριο ή Χριστούγεννα

Δύο άνθρωποι που θέλουν να μοιραστούν σπίτι διακοπών, Ιούνιο

Αναζήτηση χώρου για προσωρινή στάθμευση τροχόσπιτου

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Βάψιμο & διακόσμηση, τοποθέτηση ταπετσαρίας

Πάρτυ για βάψιμο σπιτιού

Αφαίρεση ταπετσαρίας

Κατασκευή επίπλων, αναπαλαίωση, ξύσιμο, βάψιμο

Συμβουλές διακόσμηση

Τοιχογραφίες, στένσιλ

Τοποθέτηση μαρμάρων

Σχεδιασμός για εξοικονόμηση χώρου

Υλικά για ταπετσαρία

 

Τώρα αφήστε το μυαλό σας να φανταστεί τις παρακάτω κατηγορίες:

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ Η' ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΏΝ, κλπ.

του Thomas H. Greco, Jr.

Πρωτότυπος τίτλος: Reclaiming the Credit Commons Towards a Butterfly Society
(βλ. σημείωση του μεταφραστή στο τέλος του κειμένου)

Σήμερα ήδη τα τοπικά νομίσματα και τα εναλλακτικά συστήματα ανταλλαγών απασχολούν τα μαζικά μέσα, ακόμα και εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας όπως η Wall Street Journal, ο Guardian και το Der Spiegel, και επίσης την τοπική και δικτυακή τηλεόραση. Η σχετική ειδησεογραφία εστιάζει κυρίως στις προσπάθειες να κρατηθεί η κυκλοφορία του χρήματος σε τοπικό επίπεδο αντί να “διαρρέει”, ως μέθοδος για την ενίσχυση της ζωτικότητας των τοπικών οικονομιών και για την βελτίωση των προσδοκιών των τοπικών επιχειρήσεων στον αγώνα τους να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες.

Read more: Αναμορφώνοντας τους Πιστωτικούς Πόρους Προς την Κοινωνία της Πεταλούδας

Subcategories